W ostatnich latach zauważono tendencję zwyżkową prowadzenia działalności polegającej na przewozach osób busami.

Jakie są wymagania na przewóz osób busem?

Żeby móc zajmować się przewozem osób trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, a także zdać egzamin z zakresu transportu drogowego. Do przewozu osób busami jest potrzebne uzyskanie licencji przewoźnika.

Prawo przewiduje możliwość uzyskania licencji na krajowy transport drogowy pojazdem, który może przewozić siedem osób i nie więcej niż dziewięć osób łącznie z kierowcą. Taka licencja jest wydawana przez starostę powiatu. Udziela się ją na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat.

Licencja ta uprawnia do przewozu osób wyłącznie na terenie Polski. Na podstawie tej licencji można wykonywać przewozy okazjonalne. Warunki, które muszą być spełnione by móc otrzymać licencję to:

  • Przedsiębiorca musi posiadać dobrą reputację, czyli nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne i przestępstwa skarbowe . Przestępstwa umyślne np. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, środowisku lub tym podobnym związanym z wykonywaniem zawodu.
  • Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem, czyli na przykład w spółce, lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem drogowym powinna posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.
  • Przedsiębiorstwo nie może być w słabej kondycji finansowej. Należy to wykazać w rocznym sprawozdaniu finansowym, dostępnymi aktywami lub też gotówką na rachunkach bankowych, udzielono nam gwarancji lub poręczeń bankowych.
  • Środki finansowe lub majątek firmy musi oscylować w przedziale dziewięciu tysięcy euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, pięć tysięcy euro na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego.

Posiadanie busa do przewozu osób

Nie obejdzie się bez udokumentowania, że posiadamy tytuł prawny do dysponowania danym busem. Oznacz to, że pojazd może być naszą własnością lub współwłasnością, albo może być wzięty w leasing.

Oczywiście istotnym warunkiem jest fakt, że pojazd musi spełniać wymagania techniczne wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowym. Oczywistym jest fakt, że osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy busa nie mogą mieć zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Oprócz prawa jazdy kategorii B, kierowca busa musi posiadać aktualne badania lekarskie i psychologiczne.

Odmowa licencji od Urzędu

Urząd może nam odmówić wydania licencji jeżeli nie będziemy spełniać wszystkich wymogów. Jeżeli nie rozpoczniemy działalności w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania licencji urząd może nam ją cofnąć. Licencji nie możemy odstąpić innym osobom, ani przenieść ją na inną osobę.

Opłata za licencję na przewóz busem

Opłata za wydanie licencji wynosi od siedemset do dziewięćset złotych w zależności na jaki okres została wydana. Okres oczekiwania na wydanie licencji wynosi nie dłużej niż miesiąc. Jeżeli zmienią się dane firmy należy o tym poinformować urząd, który wydał nam licencję.

Zwiększamy ilość busów – co wtedy?

Jeśli firma dobrze prosperuje i rozwija się, a my mamy zamiar dokonać kolejnych zakupów busów, które będą jeździły w naszej firmie niezbędne są kolejne kroki. Kiedy mamy zamiar zwiększyć ilość busów, którymi będziemy przewozić ludzi musimy złożyć wniosek o wydanie dodatkowych wypisów licencji. Dla każdego zgłaszanego pojazdu musimy udokumentować sytuację finansową firmy.