Każdy kto zdecyduje się na wykonywanie zawodu taksówkarza musi wiedzieć jakie czekają go wymagania ze strony formalnej. Najważniejszą kwestią jest fakt, że osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa.

Do wykonywania zawodu taksówkarza potrzebne jest posiadanie licencji.

Jak uzyskać licencję?

Warunkiem otrzymania licencji jest ukończenie szkolenia, które potwierdzone zostaje zdanym egzaminem z zakresu transportu drogowego taksówką. Osoba ubiegająca się o licencję nie musi zdawać egzaminu jeżeli przedłoży zaświadczenie o pięcioletnim okresie pracy jako zawodowy kierowca.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu należy dołączyć do pozostałych dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o licencję.

Żeby uzyskać licencję taksówkarza należy złożyć wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. We wniosku powinno znajdować się oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby. Następnie należy dołączyć także wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dołączyć do wniosku należy kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, określić rodzaj i zakres a także obszar na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Musimy wykazać pojazd, który będzie do dyspozycji taksówkarza czas na jaki licencja ma być udzielona i zaświadczenie o ukończeniu kursu podsumowującym zdanym egzaminem.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, badania lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy, kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu wpisem jako taksówka osobowa oraz kopię świadectwa legalizacji taksometru.

Konkretny samochód i teren taksówkarza

Należy wspomnieć, że licencja jest wydawana na konkretny samochód i teren wykonywania pracy. Taksówkarz ma prawo wykonywania zawodu tylko na obszarze wskazanym w licencji. Taksówkarz ma prawo przewozić pasażerów po całym kraju, ale nie może oferować swoich usług w innej gminie.

Co kiedy taksówkarz zmieni samochód?

Należy pamiętać, że przy każdej zmianie samochodu musimy zmienić licencję.

Czy możemy utracić licencję?

Należy wspomnieć, że urząd ma prawo cofnąć licencji jeżeli w okresie sześciu miesięcy od jej wydania nie rozpoczniemy działalności. Licencja także może być odebrana jeżeli w czasie wykonywania zawodu taksówkarza zostaniemy skazani prawomocnym wyrokiem sądowym. Również możemy się spodziewać cofnięcia licencji za zaleganie zobowiązań podatkowych, celnych lub innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dopiero po trzech latach możemy ubiegać się o jej odnowienie.